Лекція № 5 Загальні питання ОП

2

 

Міністерство охорони здоров’я України

Комунальний вищий навчальний заклад

ім. Г. С. Протасевича» Житомирської обласної ради

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової методичної

комісії загальноосвітніх дисциплін

Протокол №_____ від____________

­__________

О.Ю Євдокимова)

 

Спеціальність «Фармація»

 

основи охорони праці та охорона праці в галузі

 

Лекція № 5

 

. Правові та організаційні основи охорони праці. Закон України «Про охорону праці».

Основні поняття в галузі ОП, їх терміни та визначення.

Основні законодавчі акти про охорону праці.

Державні нормативні акти про охорону праці.

Порядок складання та розробки інструкцій з охорони праці.

нструктажів з питань охорони праці.

Література : В.Ц. Жидецький ООП Ст. 21-40

 

Основні поняття та визначення

1. Охорона праці

2. Умови праці

3. Виробниче середовище

4. Трудовий процес

5. Трудові обов’язки

6. Працездатність

7. Виробничий чинник. Шкідливий, небезпечний

8. Нещасний випадок

9. Професійне захворювання

10. Основні законодавчі акти про ОП

11. Державні нормативні акти з ОП

12. Інструкції

Інструктажі

 

 

 

.

та ОП в галузі

основи охорони праці. Закон України «Про охорону праці».

Основні поняття в галузі ОП, їх терміни та визначення.

Державні нормативні акти про охорону праці.

Інструкції з охорони праці.

. Інструктажі з питань охорони праці.

7. Фінансування охорони праці

Вступ

Предмет, структура, зміст, мета дисципліни «Основи охорони праці» її зв’язок з іншими дисциплінами

­пенсацій за важкі та шкідливі умови праці тощо.

16.03.1993р., №275 від15.05.2004р. надає змогу запобігати нещасним випадкам та уникати травмування при роботі з кислотами, лугами, легкозаймистими та вибухонебезпечними, отруйними речовинами.

У стандартах вищої освіти включено таку загальну компетентність майбутнього фахівця як здатність забезпечувати свою професійну діяльність з питань хорони праці та безпечної роботи.

.

— надати майбутнім фахівцям знання основ охо­рони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підви­щенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого трав­матизму, аварій.

 

Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

мованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Терміни та визначення основних понять з охорони праці наведені в ДЕСТ 2293-99 та деяких стандартах системи стандартів безпеки праці (ССБП). Розглянемо найваж­ливіші з них.

— сукупність чинників виробничого середовища і трудового про­цесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов’язків.

Несприятливі чинники, в тому числі й виробничі, підрозділяються на шкідливі та небезпечні.

   

– виробничий чинник вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, отруєння, іншого раптового різкого погіршення здоров’я або до смерті.

ГОСТ 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі чинники за природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

СР — ст. 18 ООП В.Ц.Жидецький

Часто травма є наслідком нещасного випадку.

робочому місці)

рювання — паталогічний стан людини, обумовлений надмірним напруженням орга­нізму або дією шкідливого виробничого чинника під час трудової діяльності.

Діагноз професійного захворювання ставиться у кожному випадку з урахуван­ням характеристики умов праці, тривалості роботи працюючого за даною професією, професійного «маршруту» працівника, даних попередніх періодичних медичних огля­дів, результатів клініко-лабораторних та діагностичних досліджень. Цей діагноз вста­новлюється лише тоді, коли саме умови праці зумовили розвиток даного захворюван­ня, тобто є його безумовною причиною.

Питання №2

1. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

.

.

і т.д.

­ні статті 43, 45 та 46.

, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується», «Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом», «Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється».

Конституції України). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, трати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України «Про охорону праці», дія якого поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

В законі 9 розділів 44 статті.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

43,4546 Конституції

43,4546 Конституції

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці ст.46 Конституції

ст. 43,45,46 Конституції

ст. 43,45,46 Конституції

Стаття 14. Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві

Стаття 18. Навчання з питань охорони праці ст.43 Конституції

Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій ст.46 Конституції

3. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

— це правила стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими.

— це ДНАОГ загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства установи, організації народного господарства України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності.

— це ДНАОП дія якого поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форь власності, що відносяться до певної галузі.

Схема кодування для галузевих нормативних актів

.

Правила -1, ОСТи -2, Норми -3, Положення, статути -4, Інструкції, вказівки керівництва-5 і т.ін.

­нього СРСР застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативними документами, якщо вони не протирічать чинному законодавству України..

 

Питання 4

. ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

­ються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

:

— інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці;

— примірні інструкції;

— інструкції, що діють на підприємстві.

­кованості, форми власності та виду діяльності.

цію, за узгодженням з Держнаглядохоронпраці та Національним НДІ охорони праці. Дані інструкції використовуються як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві. Останні ж розробляються з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених у

­приємстві.

­ції, які вводяться в дію на даному підприємстві. Безпосередній керівник робіт видає працівникам на руки інструкції з охорони праці (під розписку) під час проведення первинного інструктажу, або вивішує на їх робочих місцях.

.

.

.

 

Питання №5

ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Види інструктажів

.

в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано

з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпо­середню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження вироб­ничої практики;

у разі екскурсії на підприємство;

з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при оформ­ленні або зарахуванні до закладу освіти.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці

індивідуально або з групою осіб одного фаху :

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу;

з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Зі студентом, який прибув на виробничу практику

:

на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на три місяці;

для решти робіт — 1 раз на шість місяців.

керівником робіт з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, при­ладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що вплива­ють на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж;

при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охоро­ною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів;

з вихованцями, учнями, студентами — в кабінетах, лабораторіях, майстернях при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть при­звести або призвели до травм, аварій, пожеж.

індивідуально з окремим працівником або з групою працівників.

З працівниками при виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками;

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструкта­жів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів і студентів

ів освіти.

6

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

відповідальності згідно із законодавством.

кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні дисциплінарного стягнення необхідно враховувати ступіні тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинене проступок, попередню роботу працівника.

ронпраці, визначаються чинним законодавством. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду працівникові незалежно в наявності вини, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

­ва та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку для життя або здоров’я громадян. Суб’єктом кримінальної відповідальності з питань охорони праці може бути будь-яка службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадянин — власник підприємства чи уповноважена ним особа. Кримінальна відповідальність визначається в судовому порядку.

7

16. Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.

Фінансування охорони праці

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

) від 25.03.2005 )

) від 27.11.2003 )

).

 

 

культурология методичка

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

 

зования

«Вологодский государственный технический университет»

ВоГТУ)

 

 

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

 

Методические указания по изучению курса

для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения

всех специальностей и направлений бакалавриата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда

2013

УДК 008 (09)

 

. – Вологда: ВоГТУ, 2013. – 44 с.

 

Методические указания по дисциплине «Культурология» для студентов заочной формы обучения составлены в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» с целью оказания помощи в организации самостоятельной работы при изучении курса.

 

Методические указания предназначены студентам заочной формы обучения всех специальностей и направлений бакалавриата ВоГТУ.

 

 

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГТУ

 

 

Гостева Л.Ф., канд. филос. наук, доцент;

   Середа Н.Д., канд. филол. наук, доцент

 

   Асташов В.Н., канд. филос. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усл.печ.л. . Тираж .

Печать офсетная. Бумага офисная. Заказ № _____

 

Отпечатано: РИО ВоГТУ, г.Вологда, ул.Ленина, 15

В В Е Д Е Н И Е

 

Цели и задачи дисциплины

 

Культурология относится к базовым учебным курсам обязательного блока гуманитарных дисциплин. Культурология – интегральная наука ХХ в., включающая данные философии, социологии, истории, искусствознания и др. Она дает системное представление о сущности, структуре и содержании культуры в ее исторической динамике.

Включение в учебную программу вузов технического профиля курса культурологии вызвано настоятельной потребностью гуманитаризации высшего образования.

циалиста, обладающего качествами, которые помогут ему гармонично включиться в современные социально-экономические и общекультурные процессы.

Предлагаемый курс охватывает наиболее важные проблемы теории и истории мировой и отечественной культуры.

предполагают

ствующую формированию одностороннего технократического мышления;

осуществление образования и воспитания студентов в процессе усвоения и воспроизведения социокультурного опыта человечества;

образии мировой культуры, закономерностях культурного процесса;

чественной культуры;

виям социального бытия и необходимой для саморегуляции культурного роста личности;

ностей прошлых эпох.

Требования к знаниям и умениям по дисциплине

 

После изучения дисциплины

 

студент должен иметь представление

о феномене культуры, ее богатстве и многообразии;

гии культуры;

о месте отечественной культуры в мировом культурно-историческом процессе;

знать:

понятийный научный аппарат культурологии;

основные культурологические теории и направления;

туры;

уметь:

зировать учебный материал;

актуализировать знания, пользоваться усвоенным материалом в реальных жизненных ситуациях;

формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры.

 

Требования к минимуму содержания дисциплины

 

зация в мировом современном процессе.

С О Д Е Р Ж А Н И Е У Ч Е Б Н О Г О К У Р С А

 

Культурология как область знаний.

   Ее предмет и место в ряду наук

ределения. Культура и цивилизация.

Морфология и социальная динамика культуры

вая, элитарная. Общее и особенное в развитии культуры. Межкультурные коммуникации.

Социальные функции культуры

Культура в системе индивидуальных и общественных потребностей. Функционирование культуры. Культура и личность. Социально-нормативные и познавательно-коммуникативные функции культуры. Культурные ценности и нормы. Социальные институты культуры.

Историческая динамика культуры

тие культурной эпохи. Концепция развития культуры К. Ясперса.

Типология мировой культуры

кации мировой культуры. Культурные регионы.

дуизма в формировании индийской культуры. Особенности индийской философии, эстетики, искусства.

ско-религиозных учений в формировании культуры региона (конфуцианство, даосизм, синтоизм). Основные направления буддизма и их специфика.

Понятие европейской культуры и ее основные черты. Роль и значение римско-эллинистического культурного наследия и христианства. Культурно-конфессиональные различия: католицизм, православие, протестантизм. Роль европейской культуры в истории развития культуры региона.

туру региона. Особенности мусульманской культуры, эстетики, быта, нравов.

Место и роль культуры России

   в мировом культурно-историческом процессе

нофилов и западников как источник развития национального самосознания и «русской идеи». «Русская идея» в культурно-исторической концепции евразийства. Пути возрождения русской культуры.

Актуальные проблемы современной культуры

Социокультурные смыслы техники. Роль техники в динамике культуры. Техногенный характер современной цивилизации. Научно-техническая революция и ее социокультурные последствия. Технократизм как проблема общества и культуры. Культурный прогресс и культурный кризис.

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я

 

В соответствии с требованиями (федеральный компонент) государственного общеобразовательного стандарта Российской Федерации к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» культурология как одна из базовых дисциплин цикла включена в учебные планы всех специальностей, по которым ведется подготовка в Вологодском государственном техническом университете.

ра, а не накануне сессии или во время ее – подготовке.

просы, которые предназначены для самостоятельного изучения с помощью учебников и дополнительной литературы, даются методические советы по самостоятельной подготовке. Активная и осознанная работа на лекциях облегчит подготовку как к семинарам, так и к зачетам (экзаменам).

нарских занятиях полезно в записи вносить дополнения, почерпнутые из ответов других студентов, дополнений и обобщений преподавателя.

стоятельной подготовки учитывается при подведении итогов изучения дисциплины.

дания. Не забывайте завершать их указанием на источники своего знания (изученную литературу).

щихся на цифру 7 тем.

милия и инициалы автора, шифр, домашний адрес, название дисциплины.

торы не допущенной к защите контрольной работы или не защитившие ее к сдаче зачета (экзамена) не допускаются.

консультациях.

вать и другую литературу из постоянно пополняющегося арсенала.

 

 

У Ч Е Б Н О — М Е Т О Д И Ч Е С К О Е

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е К У Р С А

Тематика семинарских занятий

 

Религия в системе культуры

альные функции.

Мифология и ранние формы верований.

Политеизм. Разнообразие форм политеистических верований в эпоху древнейших цивилизаций и античности.

Буддизм как политеистическая и как мировая религия.

Монотеизм. Иудаизм как первая монотеистическая религия.

тантизма): общее и различное.

Ислам как мировая религия.

 

Дополнительная литература для подготовки

лигии: курс лекций / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 289 с.

Донини, А. Люди, идолы и боги: Очерк истории религии / А. Донини. – М.: Политиздат, 1962. – 267 с.

ческие религии: курс лекций / А.Б. Зубов. – М.: Политиздат, 1997. – 386 с.

издат, 1991. – 183 с.

Крывелев, И.А. История религий: очерки в 2-х томах / И.А. Крывелев. – М.: Мысль, 1988. – 302 с.

Кулаков, А.Е. Религии мира / А.Е. Кулаков. – М.: АСТ, 1996. – 190 с.

ры / под ред. А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. – С. 184 – 197.

собие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – С. 167 – 213.

Малерб, М. Религии человечества: миф, религия, культура / М. Малерб. – М.: Рудомино; СПб: Университетская книга, 1997. – 374 с.

Основы религиоведения / под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высш. шк., 1994. – 168 с.

Поликарпов, В.С. История религий: лекции и хрестоматия / В.С. Поликарпов. – М.: Гардарики, 1997. – 290 с.

Религии мира / под ред. Я.Н. Щапова. – М.: Просвещение, 1994. – 168 с.

ка. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2000. – 239 с.

Религия в системе культуры // Культурология. Основы теории и истории культуры: учебник / под ред. И.Ф. Кефели. – СПб.: Специальная литература, 1996. – С. 217 – 231.

ник / под ред. Н.Г. Баграсарьян. – М.: Высш. шк., 1998. – С. 178 – 194.

Религия: История и современность: учебник / под ред. Ш.М. Мунчаева. – М.: Культура и спорт, 1998. – 328 с.

Тихонравов, Ю.В. Религии мира: учебно-справочное пособие / Ю.В. Тихонравов. – М.: Высш. шк., 1996. – 200 с.

Токарев, С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – М.: Наука, 1986. – 187 с.

Тэнасе, А. Культура и религия / А. Тэнасе. – М.: Политиздат, 1977. – 164 с.

ства // Культурология: учеб. пособие / под ред. В.А. Фортунатовой, Л.Е. Шапошникова. – М.: Высш. шк., 2003. – С. 153 – 179.

 

 

Искусство в системе культуры

альные функции.

Генезис искусства.

Искусство древнейших цивилизаций: общее и особенное.

Искусство античности.

Искусство европейского средневековья

Искусство эпохи Возрождения.

Стилевое многообразие европейского искусства Нового времени.

Стилевое многообразие европейского искусства Новейшего времени.

 

 

 

 

Дополнительная литература для подготовки

кий курс лекций / О.Ю. Белова. – М.: Аквариум, 1997. – 290 с.

тельский центр АЗ, 1997. – 269 с.

Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 146 с.

Гнедич, П.П. Всемирная история искусств / П.П. Гнедич. – М.: Современник, 1996. – 890 с.

собие / Л.Г. Емохонова. – М.: Академия, 1999. – 238 с.

Зись, А.Я. В поисках художественного смысла / А.Я. Зись. – М.: Искусство, 1991. – 134 с.

во: учебник / Т.В. Ильина. – М.: Высш. шк., 1983. – 280 с.

Ильина, Т.В. История искусств: отечественное искусство: учебник / Т.В. Ильина. – М.: Высш. шк., 1994. – 268 с.

Искусство как явление эстетической культуры // Оганов, А.А. Теория культуры: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – С. 285 – 327.

Искусство в системе культуры / под ред. С.Г. Иванова. – Л.: Искусство, 1987. – 127 с.

Искусство как феномен культуры // Культурология: учебник / под ред. Н.Г. Баграсарьян. – М.: Высш. шк., 1998. – С. 157 – 177.

собие / О.Б. Лисичкина. – СПб.: Специальная литература, 1997. – 556 с.

собие / В.Ф. Мартынов. – Минск: Тетра Системс, 1997. – 280 с.

собие / В.В. Смирнова. – М.: Издательский центр АЗ, 1995. – 258 с.

Угринович, Д.М. Искусство и религия: теоретический очерк / Д.М. Угринович. – М.: Политиздат, 1983. – 170 с.

собие / сост. Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. – М.: Издательский центр АЗ, 1997. – 489 с.

новой. – М.: Искусство, 1985 – 270 с.

века: в лекциях, беседах, рассказах / П.А. Юхвидин. – М.: Новая школа, 1996. – 276 с.

сон. – СПб.: АОЗТ ИКАР, 1996. – 502 с.

 

Наука в системе культуры

ные функции.

Зарождение науки как прикладного знания в государствах Древнего Востока.

Античная наука, ее особенности.

Специфика развития научных знаний в период Средневековья.

Научная революция XVII – XVIII веков в Европе и ее роль в динамике культуры.

турные последствия.

 

Дополнительная литература для подготовки

Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. — М.: Прогресс, 1990. – 809 с.

МО-Пресс, 1999. – Т. 1 – 752 с.; т. 2 – 600 с.; т. 3 – 768 с.

века / В.С. Виргинский, В.Ф. Хотеенков. – М.: Просвещение, 1993. – 186 с.

веков / В.С. Виргинский. – М.: Просвещение, 1984. – 158 с.

тие первых научных программ / В.П. Гайденко. – М.: Наука, 1980. – 176 с.

вв. – формирование научных программ Нового времени / В.П. Гайденко. – М.: Наука, 1987. – 129 с.

Гайденко, В.П. Западноевропейская наука в средние века / В.П. Гайденко, Г.А. Смирнов. – М.: Наука, 1989. – 164 с.

Григорьев, В.И. Наука и техника в конспекте культуры / В.И. Григорьев. – М.: Высш. шк., 1989. – 133 с.

Зинченко, В.П. Наука – неотъемлемая часть культуры? / В.П. Зинченко // Вопросы философии. – 1990. – № 1.

ян // Культурология: учеб. пособие / под ред. В.А. Фортунатовой и Л.Е. Шапошникова. – М.: Высш. шк., 2003. – С. 124 – 152.

риллин. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

века / В.С. Кирсанов. – М.: Высш. шк., 1987. – 136 с.

Косарева, Л.С. Социокультурный генезис науки Нового времени / Л.С. Косарева. – М.: Высш. шк., 1989. – 146 с.

ческого разума / Ж.А. Кондорсэ. – М.: Наука, 1936. – 89 с.

бие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – С. 214 – 228.

рия мировой культуры / под ред. А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, 1995. – С. 166 – 183.

Поликарпов, В.С. История науки и техники: учеб. пособие / В.С. Поликарпов. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 185 с.

ник / под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высш. шк., 1998. – С. 178 – 194.

Степин, В.С. Становление научной теории / В.С. Степин. – Минск: Терра Системс, 1976. – 166 с.

Степин, В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. – М.: Просвещение, 1992. – 136 с.

 

 

Актуальные проблемы современной культуры

1. Проблема массовой и элитарной культуры.

2. Гуманизм и технократизм как противоречивые явления современной культуры.

3. Культура информационного общества и информационная культура: общее и различное.

4. Интернет как способ формирования новой интегральной культуры.

 

Дополнительная литература для подготовки

манит. специальностей . — М. : Знание России , 1993 . — 191 с.

Бенхбиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эпоху / С. Бенхбиб. – М.: Логос, 2003. – 350 с.

софия творчества, культуры и искусства / Н. А. Бердяев. – М.: Искусство, 1994. – С. 485 – 499; 523 – 529.

ры. – СПб.: Петрополис, 2004. – 218 с.

Гофман, А.Б. Дилеммы подлинные и мнимые, или о культуре массовой и немассовой / А.Б. Гофман // Социологические исследования. – 1990. – № 8. – С. 106.

Кармин, А. С. Основы культурологии : морфология культуры: учебник для вузов / А. С. Кармин . — СПб. : Лань , 1997 . — 509 с.

№ 5. – С. 77–92.

Культурологические проблемы постиндустриального общества // Культурология для технических вузов / под ред. М.В. Булановой-Топорковой. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – С. 386 – 430.

9. Массовая культура: учеб. пособие / авт. колл.: К.З. Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая. – М.: Инфра-М, 2004. – 304 с.

О понятии «информационная культура» // Оганов, А.А. Теория культуры: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – С. 35.

Восстание масс // Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Искусство, 1991. – С. 315 – 327.

щественные науки и современность. – 2003. – № 2. — С.143-156.

рии и практики управления. – 2003. – № 2. – С. 17-22.

14. Флиер, А.Я. Массовая культура и ее социальные функции / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность. – 1998. – № 6. – С. 43.

ры: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – С. 229 – 244.

 

Тематика контрольных работ

 

Задание 1.

Выберите по последней цифре своего шифра проблемы (1, 11, 21, 31; 2, 12, 22, 32… 10 ,20, 30, 40).

ратуры изложение ОДНОЙ ИЗ НИХ.

ратуры.

 

Культурология: предмет, функции, методы исследования.

Культура и общество.

Культура и личность

Динамика культуры: традиции и новаторство.

Культурные универсалии, их роль в развитии культуры

Эволюция культурологического знания в европейской науке.

Проблема взаимодействия культур в современном мире

Человек и культура в теориях фрейдизма и неофрейдизма.

(Э. Кассирер, Л. Уайт, Ю. Лотман).

 

Игровые концепции культуры (Й. Хёйзинга, Г. Гессе).

Биосферные концепции культуры (П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, А. Чижевский и др.)

Концепция кризиса культуры П. Сорокина.

Восточные и западные типы культур.

Глобализация и интернационализация в сфере культуры.

Первобытно-синкретический тип культуры.

Античный тип культуры: Древняя Греция

Античный тип культуры: Древний Рим.

Эволюционные теории культуры (Э.Б. Тейлор, Дж. Дж. Фрэзер, Г. Спенсер, др.)

Концепции циклического развития культуры (О. Шпенглер, А. Тойнби)

Информационная культура.

Древнерусская культура, ее особенности.

Библия как явление мировой культуры.

Молодежные субкультуры.

Научная революция в европейской культуре Нового времени.

Средневековый тип культуры.

Национальная культура, ее характеристики.

Этническая культура, ее особенности

Элитарная и массовая культура, проблема их взаимодействия.

Компьютерная культура в информационном обществе.

Культура постмодернизма.

Искусство в системе культуры.

Мораль в системе культуры.

Наука в системе культуры.

Техника в системе культуры.

Право в системе культуры

вв.

«Золотой век» русской культуры.

Русская культура «серебряного века»: живопись авангардизма

Особенности культуры соцреализма.

«Русская идея» как формула национальной русской культуры.

Задание 2.

ских понятия (1 и 11; 2 и 12… 10 и 20).

Дайте их развернутые определения.

Укажите источники своего знания.

 

 

атеизм

гелиоцентризм

геоцентризм

гуманизм

деизм

дуализм

парадигма

ментальность

монизм

монотеизм

пантеизм

плюрализм

политеизм

рационализм

сциентизм

технократизм

толерантность

эволюция

эклектизм

экуменизм

 

Задание 3.

ческих понятия (1 и 11; 2 и 12… 10 и 20).

Приведите их развернутые определения.

Укажите источники своего знания.

 

 

аккультурация

антропоценризм

артефакт

архетип

жанр в искусстве

инкультурация

массовая культура

культура

культурные универсалии

культурные ценности

культурогенез

ассимиляция

теоцентризм

эстетическая культуры

синкретизм культуры

субкультура

традиция

художественный стиль

цивилизация

экология культуры

 

Задание 4.

ных стиля (1 и 11; 2 и 12… 10 и 20).

Дайте их описание по следующему плану:

время и место возникновения;

причины возникновения;

характерные признаки;

тура, литература, театр, музыка и т.п.);

примеры произведений искусства и их авторов.

Завершите задание списком литературы, которую использовали при подготовке данного задания.

 

 

абстракционизм

фовизм

ампир

барокко

хэппенинг

готический стиль

импрессионизм

классицизм

кубизм

ренессансный стиль

перформанс

футуризм

реализм

рококо

романский стиль

романтизм

сентиментализм

символизм

сюрреализм

экспрессионизм

 

Задание 5.

По последней цифре своего шифра выберите религию. Дайте ее описание по следующему плану:

время и место возникновения;

причины возникновения;

основатель религии;

особенности символа веры;

обрядовая специфика;

регионы распространения;

роль религии в формировании культуры соответствующего региона.

Завершите задание списком литературы, которую использовали при подготовке данного задания.

 

 

буддизм

даосизм

зороастризм

индуизм

брахманизм

иудаизм

конфуцианство

вв.)

язычество древних славян

синтоизм

 

Задание 6.

Это задание следует выполнить ВСЕМ студентам, независимо от последней цифры шифра.

тизма – по следующему плану:

время образования;

внутренняя организация и глава церкви;

монашество;

паломничество;

высший авторитет в делах веры;

догмат о происхождении духа святого;

учение о Деве Марии;

учение о чистилище;

таинства;

посвящение в религию;

покаяние;

особенности богослужения, почитания предметов культа и святых;

посты;

запреты в еде, одежде;

отношение к браку духовенства;

отношение к браку мирян;

отношение к женщине;

наказание (епитимья);

основные праздники и обряды;

направления и секты.

ное положение страниц).

Не забудьте указать изученную по этому вопросу литературу.

 

 

Библиографический список

 

Основная литература

1. Бобахо, В.А. Культурология / В.А. Бобахо, С.И. Левикова. – М.: Фиар Пресс, 2000. – 400 с.

2. Горелов, А.А. Культурология: учеб. пособие / А.А. Горелов. – М.: Юрайт-М, 2001. – 400 с.

Кармин, А.С. Культурология: учебник / А.С. Кармин. – СПб.: Лань, 2003. – 927 с.

Кондаков, И.В. Культурология. История культуры России: курс лекций / И.В. Кондаков. – М.: Омега-Л: Высш. шк., 2003. – 615 с.

Кравченко, А.И. Культурология / А.И. Кравченко. –М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 686 с. [ а также любое другое издание ]

Культурология. История мировой культуры: учебник / под ред. А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 600 с. [ а также любое другое издание ]

Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Academia, 2003. – 605 с.

Культурология: курс лекций / сост. и отв. ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2003. – 303 с. [ а также любое другое издание ]

Культурология: учеб. пособие / под ред. А.И. Шаповалова. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 320 с.

Культурология: учеб. пособие / под ред. В.А. Фортунатовой, Л.Е. Шапошникова. – М.: Высш. шк., 2003. – 303 с.

Культурология: учеб. пособие / под ред. Г.В. Драча. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 571 с. [ а также любое другое издание ]

Культурология: учебник / под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высш. шк., 2004. – 709 с.

Культурология: учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Юрайт, 2005. – 566 с.

Теоретическая культурология / отв. ред. О.К. Румянцев. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 623 с.

 

Дополнительная литература

1. Арнольдов, А.И. Человек и мир культуры: введение в культурологию / А.И.Арнольдов. – М.: МГИК, 1993. – 240 с.

Багновская, Н. М. Культурология: учеб. пособие / Н.М. Багновская. – М.: Дашков и К, 2005. – 297 с.

вв.: учеб. пособие / Т.И. Балакина. – М.: Издательский центр АЗ, 1997. – 256 с.

4. Белик А.А. Культурология: антропологические теории культур / А.А. Белик. – М.: РГГУ, 1998. – 241 с.

5. Быстрова, А.Н. Мир культуры (Основы культурологии): учеб. пособие / А.Н. Быстрова. – М.: Маркетинг; Новосибирск: ЮКЭА, 2000. – 680 с.

6. Введение в культурологию: учеб. Пособие / под ред. Е.В. Попова. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 336 с.

Викторов, В.В. Культурология: учебник / В.В. Викторов. – М.: Экзамен, 2004. – 558 с.

8. Георгиева, Т.С. Христианство и русская культура / Т.С. Георгиева. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 240 с.

Гуревич, П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Проект, 2003. – 333 с.

собие / С.Н. Иконникова. – СПб.: Питер, 2005. – 473 с.

11. История и культурология: учеб. пособие / под ред. Н.В. Шишовой. – М.: Логос, 1999. – 368 с.

12. Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры / М.С. Каган. – СПб.: Лань, 2000. – 387с.

13. Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Лань, 1996. – 418 с.

14. Кармин, А.С. Основы культурологии. Морфология культуры / А.С. Кармин. – СПб.: Лань, 1997. – 512 с.

Культурология. История и теория культуры: учеб. пособие. – М.: Знание, 1996. – 272 с.

бие / под ред. И.Ф. Кефели. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 592 с.

Левяш, И.Я. Культурология: курс лекций / И.Я. Левяш. – Минск: Тетра Системс, 1998. – 540 с.

Малюга, Ю.Я. Культурология: учеб. пособие / Ю.Я. Малюга. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 278 с.

Мамонтов, С.П. Основы культурологии / С.П. Мамонтов. – М.: Высш. шк., 1996. – 272 с.

Мареева, Е.В. Культурология. Теория культуры: учеб. пособие / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2003. – 191 с.

Оганов, А.А. Теория культуры: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.– 384 с.

лекций по истории мировой культуры / Н.Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 399 с.

Пигалев, А.И. Культурология: учеб. пособие / А.И. Пигалев. – Волгоград: изд-во Волгоградского гос. университета, 1999. – 420 с.

Поликарпов, В.С. Лекции по культурологии / В.С.Поликарпов. – М.: Гардарики, 1997. – 344 с.

Полищук, В.И. Культурология: учеб. пособие / В.И. Полищук. – М.: Гардарики, 1999. – 446 с.

бие / Ю.В. Рождественский. – М.:ЧеРо, 1996. – 288 с.

27. Розин, В.М. Введение в культурологию: учебник / В.М. Розин. – М.: ИНФРА — М-Форум, 1998. – 221 с.

Розин, В.М. Культурология: учебник / В.М. Розин. – М.: Гардарики, 2003. – 462 с.

Садохин, А.П. Культурология: теория и история культуры / А.П. Садохин. – М.: Эксмо, 2005. – 622 с.

Самохвалова, В.И. Культурология: краткий курс лекций / В.И. Самохвалова. – М.: Юрайт, 2002. – 267 с.

Сапронов, П.А. Культурология: курс лекций по теории и истории культуры / П.А. Сапронов. – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 560 с.

Скворцова, Е.М. Теория и история культуры: учебник / Е.М. Скворцова. – М.: ЮНИТИ, 1990. – 406 с.

33. Соколов, Э.В. Культурология. Очерки теории культуры: / Э.В. Соколов. – М.: Высш. шк., 1994. – 280 с.

Трофимова, Р.П. История русской культуры: учеб. пособие / Р.П. Трофимова. – М.: Академический проект, 2003. – 607 с.

Черная, Л.А. Культурология: основы теории: учеб. пособие / Л.А. Черная. – М.: Логос, 2003. – 184 с.

 

Словарно-справочная литература

тура: терминологический словарь / под ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.

2. Власов, В.Г. Стили в искусстве: словарь / В.Г. Власов. – СПб., 1998. – 672 с.

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – М.: Юрайт, 1998. – 672 с.

, 2001. – 403 с.

Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. – М.: Вече: АСТ, 2003. – 510 с.

варь / Е.М. Кукина. – М.: Рус. язык — Медиа, 2005. – 484 с.

Культура и культурология: словарь / ред.-сост. А.И. Кравченко. – М.: Академический проект: Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 927 с.

Культурология в вопросах и ответах: учеб. пособие / под ред. Г.В. Драча. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 415 с. [ а также любое другое издание ]

ненко. – М.: , 1999. – 405 с.

век: словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 630 с.

век: энциклопедия. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с.

совый, К.А. Ревяко. – Минск: Беларусь, 1997. – 253 с.

Лисаковский, И.Н. Художественная культура: термины, понятия, значения: словарь-справочник / И.Н. Лисаковский. – М.: РАГС, 2002. – 239 с.

Мир русской культуры: энциклопедический справочник / науч. ред. Мячин А.Н. – М.: Вече, 1997. – 618 с.

нецовой Е.М. – М.: Вече: ОЛИСС, 2005. – 574 с.

Петкова, С.М. Справочник по мировой культуре и искусству / С.М. Петкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 507 с.

пись; скульптура; графика: в 2 т. / гл. ред. В.М. Полевой. – М.: Искусство, 1986 – 1988. – Т. 1 – 750 с.; т. 2 – 682 с.

века: ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – М.: Аграф, 1999. – 381 с.

Современный словарь по культурологии / отв. ред. В.В. Юрчук. – Минск: Современное Слово, 1999. – 736 с.

Современный словарь-справочник по искусству / под ред. А.А. Мелик-Поликаева. – М.: АСТ, 1999. – 816 с.

дугин – М.: Центр, 1998. – 592 с.

Хроника мировой культуры / сост. и гл. ред. С.В. Стахорский. – М.: Белый город, 2001. – 750 с.

Энциклопедический словарь по культурологии. – М.: Центр, 1997. – 478 с.

Эстетика: словарь / под ред. А.А. Беляева. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

 

Электронные ресурсы

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

сурс] / ДиректМедиа Паблишинг. – М.: Новый Диск, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

.

.

.

.

.

.

.

Тесты для самоконтроля

 

«Культура» с латинского переводится:

1. очеловечивание

2. развитие

3. развлечение

4. возделывание

 

Термин «культурология» ввел

1. Л. Уайт

2. Э. Тейлор

3. О. Шпенглер

А. Тойнби

 

Духовная культура:

синтез лучших достижений всех национальных культур

ную, художественную, религиозную и др. культуры

культура труда и материального производства

синтез культур различных классов и социальных групп общества

 

Мировая культура:

культура труда и материального производства

лектуальную, нравственную, художественную и религиозную культуры

синтез лучших достижений всех национальных культур

синтез культур различных классов и социальных групп общества

 

Согласно концепции О. Шпенглера

цивилизация – высшая форма функционирования культуры

цивилизация и культура – понятия идентичные

цивилизация и культура – понятия конфликтующие

цивилизация – определенный уровень развития культуры

 

Научное направление в культурологии, согласно которому культура – это совокупность всей информации, способов ее организации и сохранения:

   функционализм

   структурализм

   эволюционизм

   семиотическая концепция культуры

 

Понятие «осевое время» применительно к периодизации истории культуры было введено:

А. Тойнби

З. Фрейдом

К. Ясперсом

Ф. Ницше

ми культуры лежит в основе воззрений

Ф. Ницше

Н. Данилевского

З. Фрейда

К. Ясперса

 

Направление общественной мысли, признающее разум основой познания и поведения людей:

гуманизм

рационализм

экзистенциализм

позитивизм

 

Синкретизм:

1. форма первобытной религии

2. взаимозависимость материального и духовного

3. единство всех форм бытия человека

 

Автор концепции «культурных суперсистем»:

1. М. Вебер

2. А. Тойнби

3. О. Шпенглер

4. П. Сорокин

 

Автор идеи пассионарности:

1. Л. Гумилев

2. В. Вернадский

3. К. Циолковский

4. Н. Бердяев

 

Оптимистическим взглядом на технику характеризуется

1. концепция культурно-исторических типов

2. концепция единого индустриального общества

3. концепция сверхчеловека

4. концепция психоанализа

 

Контркультура:

1. специфическая часть общей культуры общества

2. подпольная культура

3. неразвитая культура

4. культурные установки, противостоящие основной культуре

 

Аккультурация:

1. диалог культур

2. взаимодействие и взаимовлияние различного типа культур

3. подавление одной культуры другой

культурная независимость

 

Проблема массовой и элитарной культуры рассмотрена в работах

А. Шопенгауэра

Х. Ортеги-и-Гассета

З. Фрейда

О. Конта

 

Элитарная культура:

1. антипод массовой культуры

2. субкультура массовой культуры

3. ранняя форма культуры

4. эзотерическая культура

 

Автор концепции архетипов культуры:

1. Ф. Ницше

2. З. Фрейд

3. К. Г. Юнг

4. Г. Гегель

 

Автор концепции «цивилизация как вырождение культуры»:

1. О. Шпенглер

2. П. Сорокин

3. Н. Данилевский

4. А. Тойнби

 

Основатель учения о культурных кризисах:

1. О. Шпенглер

2. А. Тойнби

3. З. Фрейд

4. Ф. Ницше

 

стов из 30 стран мира по вопросам культуры:

1. ООН

2. ЮНЕСКО

3. Парижский клуб

4. Римский клуб

 

Попкультура:

1. культура попов

2. популярная культура

3. массовая культура

4. молодежная культура

 

ры:

1. демографическая диспропорция

2. средства массовой информации

3. научно-техническая революция

4. ядерное оружие

 

Субкультура:

1. культурные установки, противостоящие основной культуре

2. подпольная культура

3. специфическая часть общей культуры общества

4. неразвитая культура

 

Сциентизм:

   абсолютизация роли техники в системе культуры

   абсолютизация роли науки в системе культуры

   технизация окружающей среды

   предпочтение научного развития

 

Появление наскальной живописи:

1. верхний палеолит

2. мезолит

3. неолит

4. бронзовый век

 

Виды «первобытной письменности»:

1. клинопись

2. пиктография

3. иероглифы

4. линейное письмо

 

Древнейшая на Земле письменность – клинопись – принадлежит

древним шумерам

египтянам

финикийцам

хеттам

 

Первый искусственный материал, изобретенный человечеством:

целлюлоза

полиэтилен

мельхиор

огнеупорная глина

 

Знаменитый свод законов – Кодекс Хаммурапи – появился в

Вавилонии

Персии

Индии

Пергамском царстве

 

 

Самая древняя из культур Междуречья:

шумеро – аккадская культура

халдейская культура

ассиро – вавилонская культура

иранская (персидская) культура

 

Религия:

социальный институт

определенное мировоззрение и действия, основанные на вере

название секты

феномен первобытной культуры

 

Вероисповедание:

история догматов

церковная история

культовая практика

принадлежность к религиозной системе

 

Национальные религии:

религии Древнего мира

монотеистические религии

политеистические религии

религии, исповедуемые представителями одной национальности

 

Секта:

нию к господствующему религиозному направлению

система догматов произвольного содержания

всякое объединение верующих

мировоззрение религиозного индивида

Иудаизм:

религия Древнего Ирана

то же, что индуизм

самая древняя мировая религия

религия древних и современных евреев

 

Анимизм:

деятельность богов

вера в существование душ и духов

религиозный экстаз

культ животных

 

Магия:

культ предков

культ неодушевленных предметов

вера в существование душ и духов

вера в сверхъестественные способности человека

 

Согласно Библии Иисус Христос родился в городе

Иерусалиме

Вифлееме

Назарете

Иерихоне

 

«Библия» с греческого означает:

1. закон

2. канон

3. книги

4. слово Бога

 

Ветхий завет считается священной книгой:

1. в иудаизме

2. в христианстве

3. в иудаизме и христианстве

4. в католицизме, православии и протестантизме

 

Нирвана:

культовая процессия

христианский обряд

освобождение души от законов кармы

религиозный экстаз

 

Осирис:

божество в Древней Индии

божество в Древнем Египте

герой шумеро-аккадского эпоса

бог в Древней Греции

 

Слово «Евангелие» в Библии означает

благая весть

священное писание

откровение

слово Бога

 

Библия:

догмат мусульманства

сборник ритуальных текстов универсального содержания

священная книга христианства

священный текст буддистов

 

Имя бога, который, согласно мифу, был первым правителем Древнего Египта, научил людей обрабатывать землю, создал первые законы:

1. Ра

2. Осирис

3. Амон

4. Тот

 

Ритуал:

церковная обрядность

мифологические ценности

культовые процессии

исторически сложившаяся форма символического поведения

 

Мифология:

представление о родственной связи с каким-то видом животных или растений

совокупность преданий о деятельности богов

вера в существование душ и духов

культ неодушевленных предметов

 

Буддизм:

учение внутри христианства о душе

разновидность ислама

то же, что синтоизм

одна из мировых религий

 

Город на Аравийском полуострове, связанный со становлением ислама и названный в честь Мухаммеда «город пророка»

1. Мекка

Медина

Никея

Иерихон

 

Язычество:

то же, что мифология

вера в существование душ и духов

часть пантеона

политеистические верования

 

Возникновение христианства:

век до н. э.

. э.

века

века

 

Заповеди:

каноны религиозного искусства

основоположения синтоизма

предписанные свыше морально-этические нормы

элементы джайнизма

 

Фетишизм:

любой религиозный обряд

культ неодушевленных предметов

вера в сверхъестественные способности человека

культ предков

 

Коран:

священная книга мусульман

часть Библии

религиозный обряд иудеев

история религиозных войн

 

Таинства:

языческий ритуал

основные элементы христианского культа

элемент социологии религии

изложение священного текста

 

В основе мифа лежит

1. архетип

2. артефакт

3. коллективное бессознательное

4. индивидуальное бессознательное

 

Жертвоприношение:

приношение даров богам и духам как часть культа

фетиш

вера в существование душ и духов

ритуал

 

Самая ранняя из египетских пирамид, воздвигнутая около 4 тыс. лет назад, принадлежала фараону

1. Джосеру

Аменхотепу IV

3. Хеопсу

Рамзесу II

 

вый культ бога Атона-Ра:

1. Тутанхамон

2. Джосер

3. Эхнатон

Рамзес II

 

невековьем и Возрождением:

Ариосто

Данте Алигьери

Петрарка

Вергилий

 

Первый университет в Европе был открыт в

Болонье

Кельне

Оксфорде

Париже

 

ры, автор лозунга «Назад к природе»:

Ж.-Ж. Руссо

Ф. М. Вольтер

Р. Декарт

Б. Спиноза

 

Возрождение:

период в истории человеческой культуры, связанный с утверждением гуманистической философии с переосмыслением роли человека в историческом процессе, возвращением ему места центральной фигуры мироздания

тересом к античной культуре и попытками ее воссоздания в разных областях интеллектуального и художественного творчества

период, покончивший с исключительно теологическим пониманием исторического процесса и явлений природы

ленные в данном пункте определения

 

Протестантизм:

совокупность христианских сект

направление христианства, оппозиционное другим

часть христианского культа

совокупность христианских сект

 

Художник эпохи Возрождения, автор картины «Джоконда» и др.:

Рафаэль

Микеланджело

Леонардо да Винчи

Тициан

 

Стиль кубизм связан с именем

А. Массона

С. Дали

К. Малевича

П. Пикассо

 

Философию «сверхчеловека» провозгласил

А. Шопенгауэр

О. Конт

Ф. Ницше

Л. Фейербах

 

Импрессионизм в живописи представлен именем

Д. Веласкеса

Э. Мане

К. Коро

Г. Курбе

 

«Вторым Римом» называют

1. Константинополь

2. Иерусалим

3. Александрию

4. Карфаген

 

люции органического мира Земли:

К. Линней

Ч. Дарвин

А. Лавуазье

Д. Уатт

 

Импрессионизм как художественный стиль сформировался в

скандинавских странах

Англии

Франции

Германии

 

века, связанное с борьбой за обновление католической церкви:

Реформация

Просвещение

Контрреформация

Возрождение

 

Средневековый монашеский орден, главной функцией которого являлась инквизиция:

бенедиктинский

францисканский

Св. Кассиодора

Доминиканский

 

Тезис «Я мыслю – следовательно, я существую» выдвинул

Вольтер

Р. Декарт

Ж.Ж. Руссо

Б. Спиноза

 

«Отцом схоластики» считается

С. Боэций

Ф. Аквинский

Ф. Кассиодор

А. Августин

 

«Пьета» («Оплакивание») – произведение

Леонардо да Винчи

Микеланджело

Донателло

Рафаэля

 

К сюрреализму принадлежит творчество

Ж. Брака

С. Дали

Р. Раушенберга

М. Вламинка

 

Художественные стили западноевропейского Средневековья:

романика и готика

барокко и классицизм

модерн и эклектизм

рококо и эклектизм

Концепцию «русской идеи» разрабатывали

К. Циолковский, В. Вернадский

Н. Данилевский, П. Сорокин

В. Соловьев, Н. Бердяев

А. Лосев, М. Бахтин

 

Центры книжности и образования в XV веке на Руси:

монастыри

приходские школы

семинары

университеты

 

ся с наибольшей силой на Руси:

Симеон Черный

Феофан Грек

Андрей Рублев

Симон Ушаков

 

Распространенные литературные жанры Древней Руси:

дифирамб, стансы

летопись, житие, слово

роман, повесть, рассказ

все перечисленные в этом пункте

 

Московский Художественный театр был основан

Е. Б. Вахтанговым

К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко

А. Я. Таировым

В. Э. Мейерхольдом

 

В основе древнерусской письменности лежит

алфавит древних греков

клинопись

пиктографическое письмо

иероглифические письмена

 

Первая книга, напечатанная Иваном Федоровым:

История государства Российского

Повесть временных лет

Апостол

Букварь

 

Русские поэты, представители «Серебряного века»:

М. Лермонтов, А. Пушкин, Ф. Тютчев

Н. Гумилев, М. Цветаева, А. Блок

А. Твардовский, Е. Евтушенко, М. Исаковский

К. Батюшков, А. Дельвиг, Д. Веневитинов

 

Парсуна:

портрет, написанный в традициях иконописи

вид портрета, выполненный масляными красками

самостоятельный живописный жанр

вид иконы

 

демии наук:

А. К. Нартов

М. В. Ломоносов

П. Я. Гамалея

С. Я. Разумовский

 

Победе на Куликовском поле посвящено

«Слово о полку Игореве»

Сказания о граде Китеже»

«Задонщина»

«Житие Александра Невского»

 

Идея «Москва – третий Рим» сформировалась в период правления

I

Михаила Романова

Федора Иоановича

III

 

Икона «Троица» писалась Андреем Рублевым для

Андронникова монастыря

Успенского во Владимире

Троицкова собора в Троице – Сергиевой лавре

Благовещенского собора в Московском Кремле

 

Страна, оказавшая преимущественное влияние на становление русской средневековой культуры:

Болгария

Священная Римская империя

Хазария

Византия

 

Первая на Руси высшая школа:

Навигацкая школа

Славяно-греко-латинская академия

Киево-Могилянская академия

Московский университет

 

Славянские азбуки, созданные Кириллом и Мефодием:

1. буквица

2. глаголица

3. азбука

4. мефодица

 

Цель художников Товарищества передвижных выставок:

заработать средства на воплощение новых проектов

воплотить идею о замкнутости мира служителей искусств

завоевать расположение элитарной публики

4. донести достижения русской живописи до самых разных уголков России, до широких зрительских масс

 

Московский университет был создан по инициативе

1. М.В. Ломоносова

Петра I

Екатерины II

4. Елизаветы Петровны

 

«Русская правда», созданная при Ярославе Мудром:

1. летопись

2. газета

3. обращение к народу

4. свод законов

 

Место поклонения языческим богам у восточных славян:

1. храм

2. капище

3. святилище

4. мавзолей

 

Божества славян-язычников:

1. Велес и Даждь-бог

2. Исида и Анубис

3. Зевс и Афина

4. Янус и Лары

 

Первый русский правитель, ставший христианином:

1. Ольга

2. Святослав

3. Владимир

4. Иван Грозный

 

Христианизация:

1. то же, что крещение

2. введение христианства в качестве государственной религии

3. предание культуре христианского характера

4. борьба с неграмотностью народа

 

Тип храма, заимствованный русичами у греков:

1. крестово-купольный

2. шатровый

3. ярусный

4. клетский

 

Древнейший, полностью сохранившийся храм Древней Руси:

1. церковь Богородицы в Киеве (Десятинная)

2. храм Святой Софии в Киеве

3. храм Святой Софии в Новгороде

4. Спасский собор в Чернигове

 

Архитектор Успенского собора в Кремле:

1. Федор Конь

2. Аристотель Фиораванти

3. Барма и Постник

4. Алевиз Новый

 

Издатель первого печатного букваря в России:

1. Иван Федоров

2. Петр Мстиславиц

3. Василий Бурцов

4. Франциск Скорина

 

«Великие Четьи-Минеи»:

1. свод законов государства Российского

2. древнерусское название Библии

свод правил поведения, узаконенных Петром I

4. собрание церковных произведений, включающее жития святых

 

Инициатор проведения церковной реформы в России:

Петр I

Екатерина II

3. патриарх Никон

4. патриарх Тихон

 

Автор Пятикнижия:

1. Моисей

2. Соломон

3. Давид

4. Самуил

 

Секуляризация:

   освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния церкви

   закрытие монастырей, изъятие церковного имущества

   запрещение исповедания

   то же, что и атеизм

 

 

культурология

Контрольна робота

2

 

 

Контрольна робота з дисципліни «Історія української культури»

 

Варіант – №1

Періодизація розвитку української культури.

Образотворче мистецтво Київської Русі: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.

століття.

Варіант – №2

Козацтво як явище історії та культури.

Образотворче мистецтво, музика, театр ХІХ ст.

Дмитро Левицький – художник-портретист.

Варіант – №3

Культура Дохристиянської Русі

ІІІ – початку ХІХ ст

есь Курбас – видатний режисер-реформатор українського театру.

Варіант – №4

ян

Театральне мистецтво, музика, танок Київської Русі.

Микола Лисенко – композитор, педагог, диригент, основоположник української класичної музики

Варіант – №5

янські культурні впливи в Україні.

Нові процеси в духовному житті України періоду козацької доби: реформування церкви та освіти, розвиток науки.

Григорій Сковорода – філософ, поет, педагог, просвітитель.

Варіант – №6

Вплив християнства на культуру Київської Русі

Українська національна революція та її вплив на розвиток національно-культурних процесів в Україні

Олександр Довженко – життя і творчість

Варіант – №7

Культура Київської Русі

Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Михайло Старицький – фундатор українського професійного театру

Варіант – №8

Культура періоду феодальної роздрібненості Русі.

Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво.

Творчість Володимира Сосюри

Варіант – №9

ян

Політика “українізації” та її суть.

Лесь Курбас – режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач

Варіант – №10

Історичні умови розвитку української культури в литовсько-польську добу.

Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в ХІІ – ХІІІ ст.

Сергій Параджанов – кінорежисер, сценарист

Варіант – №11

Національно-культурна політика Центральної Ради.

Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі.

Пантелеймон Куліш – письменник, етнограф, громадський діяч.

 

Варіант – №12

ян

Специфіка національного варіанту бароко в літературі, театрі, музиці.

Олександр Довженко – кінорежисер, сценарист, письменник, педагог.

Варіант – №13

Ранні релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен.

Основні осередки соціального і культурного життя періоду феодальної роздрібненості Русі.

Василь Стус – людина, поет, легенда.

Варіант – №14

ІІІ ст.

Український авангард 1900 – 1910 рр.

Діяльність уряду Гетьманату в царині української культури та освіти.

Варіант – №15

Культура Галицько-Волинської держави

Гуманізм українського неоромантизму

Микола Гоголь – прозаїк, драматург, публіцист.

Варіант – №16

Культура Київської Русі.

Ренесансні риси в українській культурі.

Іван Огієнко – історик української культури та української церкви.

Варіант – №17

Язичництво в історії української культури

Освіта і наука, архітектура й мистецтво періоду феодальної роздрібненості Русі.

Іван Котляревський – поет, драматург.

Варіант – №18

Розвиток української культури в литовсько-польську добу.

Інокентій Гізель – архімандрит Києво-Печерської лаври

Антиукраїнська політика сталінізму в Україні. Репресії щодо української інтелігенції.

Варіант – №19

Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі.

Петро Могила – митрополит київський і галицький, просвітитель, засновник Києво-Могилянської академії

Національно-культурне піднесення 1920-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки.

Варіант – №20

Культура України княжої доби (IX—XIV ст.)

Культура України в роки Другої світової війни та повоєнний час (друга половина 1940-х – на початку 50-х рр.).

Артемій Ведель – композитор, хоровий диригент, співак, скрипаль, педагог

Варіант – №21

Історичні умови розвитку української культури в литовсько-польську добу.

Барокова архітектура

ця, перекладач, культурний діяч

Варіант – №22

Мислителі Київської Русі. Книжна справа.

Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу.

Громадівський діяч М.П.Драгоманов.

 

 

Варіант – №23

Стан української культури в ХІV – першій половині ХVІ ст.

Іов Борецький – митрополит київський, громадський діяч, педагог, письменник

Варіант – №24

Культурні та політичні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.

Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

В.Б.Антонович і українська культура

Варіант – №25

Зародження і розвиток шкільної освіти в часи Київської Русі. Наукові знання.

ІІ ст.

І.Я. Франко — український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч.

Варіант – №26

Козацтво як явище історії та культури.

Розвиток української культури в другій половині ХХ ст.

Роль творчості Т.Г.Шевченка у становленні української культури.

Варіант – №27

Формування української національної самосвідомості ХІХ ст.

«Шістдесятники» та їхній внесок у розвиток культури

Ярослав Мудрий – великий князь київський, державний і культурний діяч.

Варіант – №28

Софія Київська як світоглядна ідея та як художній шедевр.

Література ХІХ ст.

Максим Березовський – композитор.

Варіант – №29

Становлення нової української культури (1780 – 1840 рр.).

Культурний розвиток української діаспори.

Казимир Малевич – художник, теоретик авангардного живопису.

Варіант – №30

Розвиток науки і філософії ХІХ ст.

Розвиток української культури в умовах незалежності.

Олександр Потебня – мовознавець, філософ, етнограф, літературознавець.

 

 

 

 

 

 

Почтительный поклон с приседанием. Как называется?

Почтительный поклон с приседанием. Как называется?

 • Это реверанс. Слово quot;реверансquot; пришло первоначально к нам в Россию в дворянское общество вместе с французским языком и манерами. Оно само обозначает quot;почтениеquot; (фр. reverence), отсюда и в русском quot;почтительныйquot; поклон, который исполняется с отступлением назад и приседанием. Синоним слова quot;реверанс — quot;книксенquot;.

  Сейчас реверанс мы тоже можем часто видеть на сцене, в различных шоу, на примах и пр.

  Это слово употребляется и в переносном смысле: quot;делать реверансы в чей-то адресquot; — это значит quot;расшаркиваться перед кем-нибудьquot;. Обычно это выражение употребляется в ироническом смысле.

 • Почтительный поклон с приседанием — реверанс.

 • В далеком и не очень прошлом поклоном человек выражал не просто уважение или отдавал дань вежливости. Так он показывал свое нижестоящее положение, выказывал подобострастие, показывал, что готов подчиняться человеку, которому предназначался поклон. Например короли никогда не кланялись подданным, а подданные юлили перед монархами и повелителями пытаясь доказать свою верность. Причем это касалось и мужчин и женщин. Со временем традиция отвешивать поклоны ушла в прошлое, и сейчас достаточно простого кивка, чтобы показать другому человеку свое уважение.

  Что же касается глубокого поклона с приседанием, то он называется РЕВЕРАНС и сейчас увидеть его можно очень редко.

 • Реверанс, это и есть почтительный поклон, то есть проявление глубокого почтения и уважения, был заменен в свое время книксеном (книксен), который был мене глубоким и сопровождался легким кивком головы.

  По поводу реверанса, то это традиционный жест приветствия, женский эквивалент мужского поклона в Западной культуре. Во время реверанса женщина отводит одну ногу назад, касаясь пола кончиком носка и выполняет полуприседание. Одновременно с эти она делает наклон головы, взгляд направляет вниз. Юбку обычно, женщина, слегка придерживает руками.

Сколько лет Сосо Павлиашвили и его жене?

Сколько лет Сосо Павлиашвили и его жене?

 • Сосо Павлиашвили — 29 июня 1964 г. (51 год)

  Ирина Патлах — 5 сентября 1981 г. (35 лет)

  http://ok.ru/profile/47387289806?st._aid=NavMenu_Friend_Main

  (ссылка на ее страницу в одноклассниках)

 • Известному грузинскому певцу по имени Сосо Павлиашвили сейчас ровно 52 года. Он родился 29-го июня 1964 года. А вот его супруга Ирина Патлах моложе мужа аж на целых шестнадцать лет. Сейчас ей 36 лет, дата ее рождения 05.09.1981. Это второй брак певца. У него есть две дочери Лиза и Сандра.

 • Сосо Павлиашвили является известным грузинским певцом. В настоящее время большую часть времени проводит за работой в России. Сейчас актеру 51 год, но он продолжает заниматься любимым делом и радовать своих поклонников. Сосо Павлиашвили дважды состоял в браке,возраст последней его жены 35 лет.

 • Сосо Павлиашвили является грузинским певцом, который имеет всеобщую узнаваемость в разных уголках мира. Так вот он появился на свет в 1964-том году 29-того июня, а это означает, что на данный момент ему полных 52 года. А вот его жена значительно моложе его, на шестандцаь лет. Она родилась в 1981-вом году 5-того сентября — ей 36 лет.

Как вести себя, если муж смотрит на других девушек?

Как вести себя, если муж смотрит на других девушек?

 • Если у мужчины есть глаза и вс в порядке с ориентацией, то для него красивая женщина как красивая картина, и он не сможет не смотреть на не. Но это не означает что он е хочет.

 • Мужчина не может навесить себе шоры на глаза и не обращать внимание на привлекательных женщин, даже, если он, глубоко и прочно женат и любит свою супругу больше всех на свете. Если мужчина здоров, если он нормальной ориентации, волей-неволей, он будет бросать взгляд на красивых женщин. И это-нормально. Странно было бы, если бы он этого не делал. Самое главное, чтобы такие взгляды, взглядами и остались, а не превращались в откровенное ухаживание, но чтобы этого не произошло, зависит уже, от жены.

  • Заняться самообразованием и постоянно наращивать свой культурный уровень, быть интересной для мужа интеллектуально и духовно, особенно если муж с высшим образованием.
  • Заняться физкультурой вместе с мужем (бадминтон, бег трусцой, на лыжах в лесу зимой или нечто подобное, не столь важно что именно)
  • Больше уделять внимание мужу в сфере физической близости, сделать ваши отношения более эмоционально насыщенными.

 • Во первых сказать что это вам не приятно.Во вторых привлечь его внимание на вас.Что то в себе изменить или наоборот добавить.А если просто смотрит то в этом ничего такого нет.Как сказала моя знакомая,если смотрит значит он у меня нормальной ориентации и пусть все это видят.

 • Для начала попытаться объяснить мужу,что вам это не приятно.

 • Включить функцию quot;игнорquot;и не обращать на это внимания. А в место того что бы расстраиваться учесть все свои недостатки и исправить, стать идеальной, что бы он стал только твоим. Задай себе вопрос почему он смотрит на них? что в них такого, чего в тебе нет? Больше улыбайся, красиво одевайся, меньше ругайся, стань загадочной, следи за собой.. Скрой недостатки и открой достоинства! Удачи!

 • Да пусть смотрит себе. За просмотр денег не берут. У Вашего мужа ведь тоже глаза имеются. Что перед ними, на то и смотрит. Или ему их потупить, и ходить, скромно уставившись в землю? Ибо если он будет смотреть вокруг, то по любому и на девушек. Вы вот ведь тоже на других парней смотрите. Ну не отнекивайтесь. Даже мимо Вашей воли на глаза Вам они попадаются. И не заморачивайтесь с этим. Скорее всего те quot;просмотрыquot; лишь в Вашей голове, как результат зарождающейся ревности.

 • Если муж смотрит на других женщин при вас, это неуважение к вам. Мой муж тоже так делал — смотрел, порой оглядывался. А мы идем вместе! Я стала делать так же. Смотрю на мужчин, привлекаю взглядом, что встречный мужчина тоже на меня смотрит. Иногда даже улыбается. Мужу это надоело. он перестал глазеть на девушек( по крайней мере, при мне)

 • Мужчины так устроены. Они не могут не смотреть на других девушек. Просто кто-то это делает заметно, а кто-то втайне, украдкой.

  Относитесь к этому спокойно. Тоже смотрите на других мужчин.

  А также держите всегда себя в тонусе: следите за фигурой, внешностью, стилем.

  Удачи вам!

 • Скорее всего здесь подразумевается, что не просто смотрит, или любуется, а смотрит похабно, раздевая глазами и делая взглядом неприличное предложение. За такое и побить могут, и будут правы. Ну, пусть побьют — может это его образумит, и вести себя прилично человек научится.

 • Основной природный инстинкт мужчины — размножение. И несмотря на развитие цивилизации и моральные нормы природа quot;прорывается наружуquot;. В вашем случае — в виде разглядывания других особей женского пола.

  А это значит:

  • радуйтесь, что только смотрит;
  • можете при случае очень спокойно и мягко сказать мужу, что откровенный его зрительный интерес к другим женщинам не доставляет вам удовольствия.

  Ну и два самых главных quot;правилаquot;, что вам делать: ни в коем случае не позволяйте ревности взять верх над здравым смыслом — в сложные моменты вспомните, что когда-то из всего многообразия он выбрал вас и, несмотря ни ни что, остается с вами. И второе — делайте все от вас зависящее, чтобы и дальше оставаться для своего мужчины самой-самой — развивайтесь морально, держите себя в форме физической, пеките пироги и поддерживайте очаг.

  Все будет хорошо.

 • Может быть стоит стать для него той, на которую он будет смотреть без отрыва. Всегда выглядеть красиво и ухоженно. А то мы сперва в халате старом, не накрашенные, с растрепанными волосами. А потом задаемся вопросом почему он в сторону смотрит.

 • У меня тоже было такое с моим мужем, но тогда он был мне жених. Очень неприятно было его откровенное разглядывание при мне всех девушек! Не женщин, а именно девушек, особенно таких, что были ярко и вызывающе одеты, гламурненькие такие девушки. Понятно, что они как красивые картинки и что он со мной, а не с ними. Понятно, что у него есть глаза и они ему даны для того, чтобы видеть. Видеть, но не рассматривать с интересом и не оглядываться на них, когда рядом с тобой любимая женщина. Я своему жениху тут же вс высказала, что в таком случае и я буду заглядываться на красивых мачо и оглядываться им вслед, улыбаться. Сказала ему, что если ему так нравиться разглядывать всех девиц, которые попадаются на его пути, пусть смотрит в сво удовольствие, но только когда меня нет рядом с ним. Подействовало! Теперь может и смотрит, но когда я рядом без этого откровенного любопытства. Ведь все мы девушки знаем, что если парень стоит со своей спутницей и разглядывает при этом другую, и эта другая воспримет этот сигнал и подмигнт ему, то это будет как действие красной тряпки на быка.

Почему Василий Уткин отстранен от работы комментатором на Матч ТВ?

Почему Василий Уткин отстранен от работы комментатором на Матч ТВ?

 • Василия Уткина отстранили от комментаторства матчей на новом спортивном канале за странное ведение матча Байер — Барселона, где он выдал такие перлы как

  quot;народная близость от вратаряquot;

  quot;другие родителиquot;, нашл на поле футболиста по фамилии Иванов, которого там не было, назвал немецких и испанских игроков нашими и французами, а также российскими эстафетниками. После первого тайма почему-то решил, что матч уже окончен и сообщил, что Байеру не удалось quot;раздраконитьquot; Барсу.

  Болельщики предположили, что Уткин комментировал матч в пьяном виде или ещ того хуже. Сам он оправдывается недосыпом и усталостью.

  О том, что причина отстранения именно этот злополучный матч, заявил сам Василий.

  А вот подборка самых ярких его выражений:

 • Василий Уткин отстранен от работы на Матч-ТВ по некоторой информации из СМИ за критику действующей российской власти. Однако так ли это — прямого подтверждения нет. Сам Уткин не комментирует причину отстранения, ограничиваясь замечанием, что он — человек дисциплинированный и решения начальства не обсуждает.

  Вообще, замечу, Василий Уткин не любит себя ограничивать в выражении собственного мнения, поэтому конфликты с его участием не удивительны.

Fallout 4. Как провести электричество от генератора к турелям и (см)?

Fallout 4. Как провести электричество от генератора к турелям и (см)?

 • В игре Fallout 4, что бы быстро и легко провести электричество от одного генератора ко всем световым приборам или туррелям, необходимо сначала сделать генератор. А потом уже просто перекинуть провода по заранее построенным опорам ЛЭП к туррелям.

 • В игре Fallout 4 электричество к световым приборам доставляем так же, как и в жизни — вначале создам источник электрической энергии — генератор, затем посредством выстроенных линий электропередачи (ЛЭП) подводим провода к световому прибору, наведя курсор на опору и нажав пробел.

 • В игре quot;Fallout 4quot; сначала нужно будет создать сам генератор, только после этого можно будет провести электричество. После того как генератор будет создан ставим ЛЭП опоры. Теперь наводим указатель мыши к этим опорам и нажимаем пробел на клавиатуре.

 • Если в игре quot; Fallout 4 quot; вам нужно провести электричество от генератора к световым приборам, то в первую очередь необходимо сделать генератор. После этого поставьте ЛЭП опоры и киньте провода от генератора к световому прибору. Чтобы это сделать вам просто нужно с помощью курсора мышки кликнуть на опору ЛЭП и нажать клавишу пробел.

 • Создаешь генератор, ставишь ЛЭП опоры, при наведении курсора на опору можно прокинуть провод от генератора до нужного прибора, нажав пробел

 • Если в игре Fallout 4 вам нужно провести электричество к турелям, то для этого вам нужно заняться созданием генератора. Затем установить ЛЭП опоры. Теперь остается всего лишь перекинуть провода, для этого нажать кнопку пробела после того как наведете курсор вашей мышки на установленный ЛЭП.

 • Fallout 4 если необходимо провести электричество к турелям, то начинать следует начать с создания генератора. Далее ставим опоры ЛЭП. Теперь самое время перекинуть провода от того самого созданого генератора к осветительному прибору.

 • От генератора нужно как-то провести электричество к световым приборам. Для этого в игре Фаллаут 4 создадим генератор, затем поставим опоры ЛЭП и вот по опорам кнопкой пробел кинем провода уже к требуемым туррелям.

 • Для того чтобы провести электричество к туннелям. Вы должны изначально занялся созданием генератора, который и будет создавать электричество. А дальше устанавливает ЛЭП и устанавливаемое на его проводку и нажмите пробел, после чего электричество начнт идти по линиям.

 • Что провести электричество нужно сделать следующие действия:

  1. Сперва создайте генератор
  2. Далее ставим ЛЭП опоры
  3. Ну и в самом конце перебросьте/перекиньте/перетяните провода от генератора к световому прибору (наводите курсор мыши на ЛЭП и жмете пробел)

 • В игре Fallout 4, что бы провести электричество от генератора к световым приборам, нужно для начала создать сам генератор. Дальше нужно поставить ЛЭП опоры. Останется только кинуть провода от генератора к световому прибору, для этого курсор мыши нужно навести на опору ЛЭП и нажать пробел.

Диана (Lil Di) Танцы: сколько лет? Как фамилия? Есть в контакте, инстаграм?

Диана (Lil Di) Танцы: сколько лет? Как фамилия? Есть в контакте, инстаграм?

 • 29 августа 2015 2 выпуск Танцы на ТНТ приняла участие Диана Егорова (Lil Di), девочке 12 лет. Она из Якутии (Якутск). Талантливая юная хип хоперша.

  Участововала во многих танцевальных международных конкурсах, занимала первые места.

  Диана Егорова Танцы в контакте: http://vk.com/id151197486

  Диана Егорова Танцы инстаграм: https://i.instagram.com/_lil_di_zvd/

  Диана Егорова Lil Di танцует:

 • Участнице шоу Танцы на ТНТ Диане, которая носит сценический псевдоним Lil Di, только лишь 12 лет. И хотя она очень понравилась зрителю, девочка все же решила покинуть проект самостоятельно, из-за больших нагрузок.

  Уверен, что мы ее очень скоро увидим. Диана, фамилия которой Егорова, еще заявит о себе.

  Фотографии с ней можно посмотреть на ее страничке в Инстаграм. За другой информацией можно зайти на ее страничку ВКонтакте.

 • Юную танцовщицу под ником Lil Di в жизни зовут Диана Егорова. Она приехала на кастинг из г. Якутска. В свои 12 лет она уже известный человек. Участвовала в танцевальных конкурсах по всему миру, в Корее завоевала первое место. Танцами она уже не просто занимается, а даже зарабатывает в студии танца ZAVOD себе на поездки. Ее страница в контакте. Там же можно видеть ссылку на ее аккаунт в инстаграме.

 • Необычайно талантливая девочка из Якутии поразила своими способностями и увлечениями танцами зрителей канала ТНТ и конечно же самих судей проекта quot;Танцыquot;.

  Девочку под псевдонимом Li Di на самом деле зовут Дианой Егоровой, которой на данный момент 12 лет.

  Дата рождения Дианы: 9 июня 2003 год.

  Юная участница к сожалению сама отказалась от дальнейшего соревнования за первое место в Танцах.

  Е страничка в контакте: vk.com/id151197486.

  Страничка в Instagram: i.instagram.com/_lil_di_zvd

Как отключить автоматический выход в интернет в телефоне?

Как отключить автоматический выход в интернет в телефоне?

 • Ну, Вы же дозвонились до абонентской службы, так почему бы не отключить этот интернет вообще, тем более, что он вам, как я понял, не нужен вовсе!?

  А вообще, операторы любят подключать различные услуги и брать за это деньги 🙁

  Ну, а МТС очень любит деньги и даже если Вы вообще не пользуется их связью, но сим-карта этого оператора у вас лежит quot;на всякий случайquot; — это не гарантирует того, что ваши денежки останутся целыми: через несколько месяцев бездействия, включив такую симку можете сильно удивился тому, что у вас даже есть за должность, да и тариф у вас уже другой, с ежедневной абонентской платой ( я такое испытал, как говорится, на своей шкуре 🙁

  Впрочем, возможно отключать интернет у оператора и не понадобится: поищите в Настройках телефона, возможно, где-то отключается quot;передача данныхquot; или quot;мобильные данныеquot; — это как раз то, что вам надо отключить и без этого интернет работать не будет.

 • Найдите в настройках смартфона мобильные данные и отключите эту опцию,у меня тоже такая фигня была с моим смартфоном от Самсунг,каждый день списывались деньги со счета пока я не отключил эту опцию (Надеюсь помог).

С каким цветом сочетается сливовый?

С каким цветом сочетается сливовый?

 • Сливовый цвет считается благородным оттенком, которые многие люди связывают его с представлениями о власти и могуществе.Насыщенные тона сливового с примесью красного, считаются возбуждающими и счастливыми цветами.А лавандовый тон навевает романтическое настроение.Обувь к одежде сливового цвета можно подобрать разную от черных лаковых туфель до ярких например серебряных или золотых босоножек.

 • Сливовый цвет сложный и очень красивый. Он может быть насыщенным и густым, а может быть светлым, почти кремовым. Густой сливовый прекрасно сочетается с черным цветом элегантно и изыскано. Прекрасно сочетается с шоколадным и графитовым. Особенно красив сливовый на матовых тканях. Светлый сливовый можно сочетать с синим, желтым и зеленым. Обожаю сочетание сливового цвета и изумрудного свежо и смело).

 • Сливовый цвет хорошо сочетается с похожими цветами: сиреневым, розовым, оранжевым.Если подбираете на контрасте, то не используйте желтый. Ни в коем случае не подойдет зеленый любых оттенков. Белый цвет подходит к любому, в том числе сливовому.

 • Сливовый цвет сочетается со многими цветами — помимо классического чрного и графитно-серого, он прекрасно смотрится с насыщенно-жлтым (цвет охры), нефритовым, яркими оттенками фуксии и цикламена, цветом бронзы и различными оттенками коричневого.

 • Много можно найти информации по этому вопросу, как любительские ответы, так и от профессионалов, как заметки, так и целые статьи. Сливовый цвет производит впечатление богатства, романтичности и изысканности. Сливовый цвет наполняется смыслом тем больше, если его дополнять новыми цветами в сочетании.

  Со сливовым цветом идеально сочетается фиолетовый цвет, как и наоборот. Прекрасно дополняет и красный цвет. В предметах мебели со сливовым цветом хорошо сочетаются цвета коричневый и бежевый. Подробности сочетания сливового цвета можно найти в статье — Сочетания со сливовым цветом.

 • Цвет сливовый не синий и не фиолетовый. Цвет сливы неплохо сочетается с оранжевыми оттенками, ведь сливовый светлее синего, а значит оранжевый будет в самый раз. Цвет хаки и горчичный цвет также не основные цвета, поэтому подойдут к сливовому.

 • Очень прекрасно сливовый сочетается с зелными тонами и оттенками, особенно с оливковым зеленым и зеленовато-желтым, а также с серым и темным бежевым. Кстати хороший контраст будет с белым цветом или со сливочным цветом, а также тмно-синим…

 • Отлично выглядят вот такие сочетания:

  • в одежде (особенно, если сливовый цвет поддерживается еще и цветом помады):

  сливовый цвет сочетается

  • в интерьере (где помимо основного цвета на стене, задающего настроение интерьера, расставлены еще и сливовые акценты в виде подушек, полос на шторе, и картин):

  сливовый цвет сочетается

  • и просто идея для гармоничного сочетания:

  сливовый цвет сочетается

 • Сливывый — очень красивый цвет, и меня он, как девушку,привлекает. В зависимости от того, какой оттенок сливового у вас есть и цвета будут подбираться соотвествующие.

  Чаще всего встречается сливовый темный, поэтому с ним будут сочетаться нежные цвета фиолетового, белый, ярко-оранжевым, черный, серебристый, бежевый. Особенно хорошо будут смотреться коричневые или бежевые аксессуары со сливовым платьем или юбкой (+светлый топ).

 • Сочитание цветов особенно в одежде зависит от вкуса носителя, от моды, от настроения и так далее, так что каждый выбирает сочетание с сливовым цветом по своему вкусу, и я думаю это правильно, а в основном к этому цвету подходит: оранжевый, кораловый, чрный, бордовый.

Какой телефон Nokia с хорошей камерой стоит приобрести?

Какой телефон Nokia с хорошей камерой стоит приобрести?

 • КОНЕЧНО ЖЕ Бизнес-телефон на 4 SIM-карты ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОСМОТРИТЕ КРАТКИЙ ОБЗОР А ПОДРОБНЕЕ НА МОМ КАНАЛЕ

 • Ну конечно же это Nokia Lumia именно этот мобильный ряд отличается своими характеристиками объективов. А вот какой аппарат выбрать, так тут я сразу вам скажу, конечно же Nokia Lumia 1020 именно в этом аппарате установлена камера на 41 мегапиксель, это просто уникальный объектив, раньше такие телефоны небыли представлены и вся линейка Lumia направленна именно на этот сегмет, но конкретно это удовольствие обойдется вам в 27 000 рублей. Так же мне нравиться модель и помимо Nokia это Samsung Galaxy S4 Zoom стоит он приблизительно 21 000 рублей но так же блещет своими техническими характеристиками, так у него присутствует камера 16 мегапикселей.

Может ли быть такая высокая температура 39. 0 при прорезывании зубов?

Может ли быть такая высокая температура 39. 0 при прорезывании зубов?

 • 39,0 — слишком высокая температура, чтобы объяснить ее только одним прорезыванием зубов. Наверняка на прорезывание зубов quot;наслоилосьquot; что-то еще — например, стоматит, ОРВИ или кишечная инфекция. Но так или иначе, подобная температура — повод для немедленного вызова врача.

 • Сорок лет назад, когда у старшей дочери прорезывались зубы, температура поднималась до 40 градусов. Жили на съмной даче в Переделкино. Хозяйка успокаивала, мол это зубы. А мы естественно генерили, вызвали скорую. Врач осмотрел и подтвердил, зубы. На следующий день, вылез зуб и температура нормализовалась.

 • Температура у ребенка поднимается не от того, что прорезываются зубы, а на фоне этого. Иммунитет ослабляется в этот период, легко можно подхватить вирус или другую инфекцию. Для борьбы с инфекцией организм реагирует поднятием температуры. Поэтому да, вполне возможна такая высокая температура на фоне вылезания зубиков.

  У нашего ребенка еще обычно повышается слюноотделение. Вызываем врача, лечимся тем, что назначают. Препараты типа калгель к сожалению в этом случае не помогают.

 • Такая высокая температура у ребнка вряд ли возможна только из за того, что у ребнка в данный момент режутся зубы.

  Причин для подобного сильного повышения температуры и плохого самочувствия малыша может быть достаточно, точную причину высокой температуры может определить врач, после того, как осмотрит ребнка.

 • У старшего сына каждый проркзывающийся зуб давал о себе знать температурой до 39.7 градусов. При этом температура могла держаться до 5 суток и никаких других проявлений не было ни соплей ни диареи ни кашля.

  Конечно в такие моменты ребнок был плаксивым и вялым с плохим сном и отсутствием аппетита.

  В любом случае если поднялась температура вызывайте участкового педиатра, пусть посмотрит и по слушает ребнка. Она то уж точно определит и даст консультацию от чего повышение температуры. И подберет правильное лечение.

 • Вообще наш педиатр говорит, что на зубы не может быть температура выше 37.5 градусов Цельсия. Но на практике все наоборот, у многих детей она поднимается до высоких отметок, примерно до 39-40 градусов.

Как сделать календарь в Ворде?

Как сделать календарь в Ворде?

 • Для того, чтобы сделать календарь в Вроде, нужно зайти в Word, найти там в верхней строке вкладку Файл, в появившемся списке нажать на Создать — там выбрать подходящий шаблон календаря и загрузить его в Вордовский документ. После этого можно сделать в календаре различные правки. После чего сохранить сделанный календарь и распечатать его, если это необходимо.

 • Для того, чтобы в Word создать календарь (в версии 2007,2010, 2013) открываем Word, жмем на закладку ФАЙЛ, выбираем команду СОЗДАТЬ — в появившемся окне выбираем нужный шаблон календаря, грузим его в документ и правим, если он не соответствует нужному году. Сохраняем, распечатываем.

Шина Валюфикс. Когда кончится этот развод?

Шина Валюфикс. Когда кончится этот развод?

 • Лечение деформации переднего отдела стопы, предотвращение роста quot;косточекquot;, к большому сожалению, еще недостаточно разработано и развито. Официальная медицина предлагает, фактически, только операцию, скрывая quot;неудачныеquot; случаи. Почитайте, кстати, пожалуйста. тут собрано много случаев, в том числе и в лучших клиниках, даже в Израиле….

  Причины роста quot;косточекquot; бывают разные. В юном возрасте это почти всегда поперечное плоскостопие, а в старшем возрасте, чаще всего это подагра, артрит, артроз и др.

  Поэтому и лечение разное. Почитайте, например, здесь и здесь, тут кстати, очень полезное живое обсуждение, много комментариев

  Немецкие врачи разработали хорошую шину Халлюфикс, шарнирную шину, в ней можно ходить.

  Но у хорошей вещи, часто находятся недобросовестные псевдопоследователи. Об этом подробно писалось на БВ.

  Сейчас эти quot;товарищиquot; (которые нам совсем не-товарищи) снимут сливки, вызовут недовольство многих граждан, опозорят немецкий бренд и исчезнут. Искать их бесполезно, как и вальгус про. Вероятно надо было не выбрасывать, а положить на балкон или в другое проветриваемое место, в холоде запах может быть пройдет, а может быть и нет (не понятно, что там за пластик). Но вообще наверное, такое носить опасно, ведь химикаты будут в кожу втираться.

  На будущее, не покупайте кота в мешке

  Если Вы уже выбросили, то увы…. жаловаться поздно… это может быть можно было как-то нотариально запротоколировать при получении на почте (я далек от юриспруденции- не знаю, уж извините), а сейчас, когда Вы выбросили, поздно жаловаться…

  Удачи в лечении!

 • что бы он закончился — для этого нужно что — нибудь сделать . Недовольных не малое количество , нужно что бы заявлений много поступило , потом начнутся проверки по этому поводу , и если в их действиях увидят обман и мошенничество — вот тогда прекратится.

 • Ох уж эта вечная проблема рекламы и дальнейшей продажи бесполезных безделушек с целью коммерческой наживы на чужом здоровье и доверии людей! Взять бы их в одну кучу всех и посадить за публичное мошенничество. Этим рекламщикам плевать на всех нас и на наше здоровье, их цель только одна — ДЕНЬГИ! Что то на подобе: quot;Вы все болеете, а мы на Вас зарабатываем!quot; Вот и развелось сейчас в сети кучи всяких мошенников, которые толкают доверчивым, несчастным людям свой некачественный, а как в вашем случае, так ещ и вредный для здоровья товар! Мой Вам совет: не покупайте Вы эти чудодейственные приборы и левые лекарства, потому что подавляющее большинство рекламщиков в сети — мошенники! Берите уж на худой конец в аптеках, предварительно проверив товар вместе с продавцом. И на будущее: если Вы хотите подать жалобу в прокуратуру, то Вам естественно понадобится сам товар, и все документы к нему, а так же справка о том, что именно в результате контакта с этим товаром произошло ухудшение самочувствия. Вот так вот. В следующий раз не выкидывайте, а уберите куда нибудь с глаз долой подальше (например: на балкон). Будьте умнее! Здоровье не за какие деньги не купишь!

 • Мы часто бываем очень доверчивыми. Особенно когда касается здоровья, мы хватаемся за соломинку. Притупляется наша бдительность. Мы забываем простые правила торговли. А надо обязательно брать чек, хранить упаковку. Знать закон, что в течении 30 дней вы имеете право обменять не качественный товар. Не помогло это — идите в общество защиты прав потребителей. Можно обратится в СМИ.

  Если мы все не будем ленится и требовать свои права, то тогда может и не станет таких аферистов.

 • Все мошенники не гнушаться ни перед чем. Для них нт таких понятий как сострадание, сочувствие, у них главная категория это деньги, ради чего они катком пройдут по собственной матери, и вы сетуете на безнаказанность.

  Самое, частое, когда мы начинаем трезвонить, когда это коснется нас, согласен иногда мы и не ведаем о таких мошенниках пока нам об этом не расскажут соседи, родственники.

  Кончиться такой развод, хотя бы минимизируется , если мы будем бдительны. Что для этого нужно;

  • Первое, прежде купить проконсультироваться врачом,
  • Второе, посоветоваться с родственниками или близкими,
  • Третье, не спешите никогда не поддавайтесь предложениям мошенников какая бы не была реклама особенно цена. Скажите чтобы пришли те кто предлагают такие продукты у ваших дверей, ссылаясь что вы посоветуетесь с родственниками и своим лечащим врачом.

 • На самом деле не столь важно шина это или что либо другое необходимо дорогой товар заказывать на сайте производителя. А так же не нужно верить рекламе, но если все же решились купить такой товар то никто вам не даст гарантии, что товар придет именно тот что вы заказали. И напишите вы хоть тысячу заявлений продавцам ничего не будет. Ну закроют они сайт и откроют другой. А деньги то вам никто не вернет.

 • Шина Hallufix отзыв. Когда мы идем в магазин и добровольно, без принуждения, руководствуясь рекламой и ложными отзывами тетеньки из очереди покупаем некачественный продукт — мы почему-то сетуем на кого угодно, кроме себя. Если бы вы пострадали от использования — вы могли бы медицинским освидетельствованием подать жалобу в суд. Но вы же не использовали его. Вызвали скорую? Но шину зачем выкинули? Нужно было зафиксировать документально, что ваше здоровье пошатнулось именно от контакта с шиной. А теперь -то что? Уже некому и, главное, нечего предъявлять. Пусть хоть ваш отзыв станет таким же доверчивым людям в назидание.

  Еще ни одна шина не вылечила проблему косточки на стопе, плюс, возможно, вам просто попался сайт мошенников, раз даже такую бесполезную вещь не смогли сделать качественно.

 • Знаете вам надо было сохранить и чек и коробку и товар в товарном виде. В данном случае вам бы обязательно поменяли товар либо вернули деньги. А если бы отказались, то вам смело надо было идти в общество защиты прав потребителей или в суд. По закону товар обязаны поменять в течение 30 дней.

 • Ответ может дать травматолог-ортопед-настоящий!Выпирающую косточку не возможно отодвинуть механически — в стопе очень много косточек,все они взаимосвязаны и деформируются (к сожалению) вместе и постепенно…Можно приостановить эту беду — проверьте уровень мочевой кислоты в крови — строго выполняйте диету по снижению этой напасти,это не сложно! Будьте ЗДОРОВЫ,не поддавайтесь МОШЕННИКАМ — мозги включайте всегда — ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ТРУД!!!

 • Надо с опаской относиться к товару, который вдруг появляется, его широко рекламируют и он появляется чрез несколько дней во всех аптеках или магазинах. Это значит, что товар на самом деле очень нужный и хороший, поэтому предприимчивые дельцы спешат воспользоваться ситуацией и заработать на этом денег. Появляются подделки, вот почему Вам товар не подошел.

  Тут много нюансов, при регистрации фирмы могли товар сертифицировать не как лечебный и поэтому им дали разрешение на изготовление или продажу.

  У нас ведь часто как бывает, находим знакомых или даем взятку и нам разрешают.

  Жаль, конечно, что наживаются на здоровье людей, надо быть самим повнимательнее и на подобные товары не стесняться просить сертификат.

 • 21 век господа! Дожили! Кругом, куда не выйди на улицу — везде обман. Производителю главное что? Товар продать конечно же. И у каждого есть проблемы, и увидев решение за прилавком мы готовы отдать любые деньги. А товары в интернете так это вообще отдельная тема. Я вот недавно наткнулся на рекламу кофе для повышения потенции. Такое вообще реально?

 • Тоже купила Валюфикс, правда, пришел не Китай, а Словакия, или что-то в этом роде. Пакетик с какой-то фиговенькой этикеточкой, все написано не по русски. Не вонючая ни сколько, но ремешки дохлые, за неделю растянулись так, будто год носила, пришлось отправить мои денежки в помойку. Заказала Hallufix, немецкую, при курьере все проверила, коробочка голубая, как на фото, внутри красивая инструкция на русском языке, логотипы на ремешках все есть, на ноге удобно очень.

 • Достаточно ввести этот текст в любую поисковую программу quot;Страдала косточкой на ноге более 7 лет и за это время успела проверить на собственном опыте, что никакие лекарства не помогают.quot; и стразу все липовые канторы про косточки на ногах всплывут по списку. Удачи!

 • Я видела очень много рекламы об этой шине даже в этом году,и вероятно у тех кто ее продает отличные дивиденты,раз за свою рекламу они выкладывают огромные средства.А это уже заставляет задуматься человека,почему такой ажиотаж вокруг данной вещи.

  И стоит ли ее покупать и для начала почитать отзывы других и их впечатления,чтобы для себя сделать какой то вывод, а не поддаваться общему ажиотажу вокруг этой или другой вещи и бежать ее покупать.

  Вы могли купить подделку,а теперь это сложно доказать.Нужно конечно было бы сделать экспертизу и доказать,что нанесен вред здоровью человека и так далее.Но эта длинная история и стоит приличный денег.Поэтому лучше быть благоразумнее и не покупать кота в мешке.

 • Введите этот текст в любую поисковыю программу и вы будите несказанно удивлены! Выйдет весь список жуликов по поводу косточек на ногах. все просто

  quot;Страдала косточкой на ноге более 7 лет и за это время успела проверить на собственном опыте, что никакие лекарства не помогают.quot;

 • Вполне возможно, что Вы купили поддельную шину quot;Валюфиксquot;, но даже в этом случае надо сохранять чеки и товар, чтобы можно было вернуть деньги и провести экспертизу. Вы могли купить и настоящий оригинальный товар, но просто брак и вот сейчас чек и некачественный товар Вам бы помог вернуть назад деньги. Такой отвар надо подбирать у ортопеда, или с ним вместе. Может после данного вопроса чиновники займутся проверкой, было бы очень хорошо. И все же я не всегда верю рекламе.

 • Обидно попадать в такие ситуации. Но Вы не первая, и не последняя. Конечно, это слабое утешение. Просто надо сделать соответствующие выводы, и больше постараться не повторять таких quot;ляповquot;. А сейчас конкретно на ваши вопросы. Жаловаться после того, как Вы соизволили выбросить этот вонючий товар, бесполезно, потому что нет предмета жалобы. А развод с шинами кончится тогда, когда набертся quot;критическоеquot; количество жалоб по этому поводу. Вот тогда эту шайку-лейку прикроют, а, может, и накажут. А Вам желаю забыть этот негативный эпизод, и не расстраиваться по таким пустякам. Всего Вам доброго!

 • К сожалению, на выброшенный товар жаловаться уже поздно. Надо было как-нибудь его сохранить. А так, можно было обратиться в общество защиты прав потребителей или написать жалобу на их сайте ozppso.ru. Там могут проконсультировать вас по вашему вопросу.

 • Прежде чем говорить , когда кончится этот развод, необходимо отметить, когда этот и не только этот развод начался. Так что чтобы эти разводы не повторялись, нужно найти причину, которая дает возможность дурить людей и наживаться на чужом горе. И здесь надо , чтобы государство встало на защиту своих граждан и налогоплатильщиков. Прежде всего — наказание за подобные нарушения должны быть адекватными. Также средства массовой информации, должны запретить рекламу без соответствующих сертификатов. Это касается и интернета. Ведь больной пожилой человек просто не в силах понять где его пытаются обдурить, а соответствующие органы молчат, и здесь дело за правительством, если оно проявит политическую волю , то этот вопрос будут тут же решен.