Лекція № 5 Загальні питання ОП

2

 

Міністерство охорони здоров’я України

Комунальний вищий навчальний заклад

ім. Г. С. Протасевича» Житомирської обласної ради

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової методичної

комісії загальноосвітніх дисциплін

Протокол №_____ від____________

­__________

О.Ю Євдокимова)

 

Спеціальність «Фармація»

 

основи охорони праці та охорона праці в галузі

 

Лекція № 5

 

. Правові та організаційні основи охорони праці. Закон України «Про охорону праці».

Основні поняття в галузі ОП, їх терміни та визначення.

Основні законодавчі акти про охорону праці.

Державні нормативні акти про охорону праці.

Порядок складання та розробки інструкцій з охорони праці.

нструктажів з питань охорони праці.

Література : В.Ц. Жидецький ООП Ст. 21-40

 

Основні поняття та визначення

1. Охорона праці

2. Умови праці

3. Виробниче середовище

4. Трудовий процес

5. Трудові обов’язки

6. Працездатність

7. Виробничий чинник. Шкідливий, небезпечний

8. Нещасний випадок

9. Професійне захворювання

10. Основні законодавчі акти про ОП

11. Державні нормативні акти з ОП

12. Інструкції

Інструктажі

 

 

 

.

та ОП в галузі

основи охорони праці. Закон України «Про охорону праці».

Основні поняття в галузі ОП, їх терміни та визначення.

Державні нормативні акти про охорону праці.

Інструкції з охорони праці.

. Інструктажі з питань охорони праці.

7. Фінансування охорони праці

Вступ

Предмет, структура, зміст, мета дисципліни «Основи охорони праці» її зв’язок з іншими дисциплінами

­пенсацій за важкі та шкідливі умови праці тощо.

16.03.1993р., №275 від15.05.2004р. надає змогу запобігати нещасним випадкам та уникати травмування при роботі з кислотами, лугами, легкозаймистими та вибухонебезпечними, отруйними речовинами.

У стандартах вищої освіти включено таку загальну компетентність майбутнього фахівця як здатність забезпечувати свою професійну діяльність з питань хорони праці та безпечної роботи.

.

— надати майбутнім фахівцям знання основ охо­рони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підви­щенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого трав­матизму, аварій.

 

Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

мованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Терміни та визначення основних понять з охорони праці наведені в ДЕСТ 2293-99 та деяких стандартах системи стандартів безпеки праці (ССБП). Розглянемо найваж­ливіші з них.

— сукупність чинників виробничого середовища і трудового про­цесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов’язків.

Несприятливі чинники, в тому числі й виробничі, підрозділяються на шкідливі та небезпечні.

   

– виробничий чинник вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, отруєння, іншого раптового різкого погіршення здоров’я або до смерті.

ГОСТ 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі чинники за природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

СР — ст. 18 ООП В.Ц.Жидецький

Часто травма є наслідком нещасного випадку.

робочому місці)

рювання — паталогічний стан людини, обумовлений надмірним напруженням орга­нізму або дією шкідливого виробничого чинника під час трудової діяльності.

Діагноз професійного захворювання ставиться у кожному випадку з урахуван­ням характеристики умов праці, тривалості роботи працюючого за даною професією, професійного «маршруту» працівника, даних попередніх періодичних медичних огля­дів, результатів клініко-лабораторних та діагностичних досліджень. Цей діагноз вста­новлюється лише тоді, коли саме умови праці зумовили розвиток даного захворюван­ня, тобто є його безумовною причиною.

Питання №2

1. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

.

.

і т.д.

­ні статті 43, 45 та 46.

, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується», «Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом», «Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється».

Конституції України). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, трати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України «Про охорону праці», дія якого поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

В законі 9 розділів 44 статті.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

43,4546 Конституції

43,4546 Конституції

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці ст.46 Конституції

ст. 43,45,46 Конституції

ст. 43,45,46 Конституції

Стаття 14. Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві

Стаття 18. Навчання з питань охорони праці ст.43 Конституції

Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій ст.46 Конституції

3. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

— це правила стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими.

— це ДНАОГ загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства установи, організації народного господарства України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності.

— це ДНАОП дія якого поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форь власності, що відносяться до певної галузі.

Схема кодування для галузевих нормативних актів

.

Правила -1, ОСТи -2, Норми -3, Положення, статути -4, Інструкції, вказівки керівництва-5 і т.ін.

­нього СРСР застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативними документами, якщо вони не протирічать чинному законодавству України..

 

Питання 4

. ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

­ються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

:

— інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці;

— примірні інструкції;

— інструкції, що діють на підприємстві.

­кованості, форми власності та виду діяльності.

цію, за узгодженням з Держнаглядохоронпраці та Національним НДІ охорони праці. Дані інструкції використовуються як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві. Останні ж розробляються з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених у

­приємстві.

­ції, які вводяться в дію на даному підприємстві. Безпосередній керівник робіт видає працівникам на руки інструкції з охорони праці (під розписку) під час проведення первинного інструктажу, або вивішує на їх робочих місцях.

.

.

.

 

Питання №5

ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Види інструктажів

.

в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано

з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпо­середню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження вироб­ничої практики;

у разі екскурсії на підприємство;

з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при оформ­ленні або зарахуванні до закладу освіти.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці

індивідуально або з групою осіб одного фаху :

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу;

з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Зі студентом, який прибув на виробничу практику

:

на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на три місяці;

для решти робіт — 1 раз на шість місяців.

керівником робіт з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, при­ладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що вплива­ють на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж;

при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охоро­ною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів;

з вихованцями, учнями, студентами — в кабінетах, лабораторіях, майстернях при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть при­звести або призвели до травм, аварій, пожеж.

індивідуально з окремим працівником або з групою працівників.

З працівниками при виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками;

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструкта­жів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів і студентів

ів освіти.

6

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

відповідальності згідно із законодавством.

кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні дисциплінарного стягнення необхідно враховувати ступіні тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинене проступок, попередню роботу працівника.

ронпраці, визначаються чинним законодавством. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду працівникові незалежно в наявності вини, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

­ва та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку для життя або здоров’я громадян. Суб’єктом кримінальної відповідальності з питань охорони праці може бути будь-яка службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадянин — власник підприємства чи уповноважена ним особа. Кримінальна відповідальність визначається в судовому порядку.

7

16. Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.

Фінансування охорони праці

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

) від 25.03.2005 )

) від 27.11.2003 )

).

 

 

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *