Контрольні питання_екзамен_Екологія_16-17

екзамену з дисципліни «Екологія»

 

Предмет та об’єкт екології. Структура екології, її сучасний стан. Завдання екології.

Історія розвитку екології. Методи екологічних досліджень.

Актуальні екологічні проблеми в світі та Україні.

сновні екологічні і природоохоронні закони, екологічні правила.

Основні закономірності розвитку географічної оболонки.

. Основні типи речовин біосфери за В.І. Вернадським.

.

гідросфери.

Великий (геологічний) та малий (біотичний) кругообіг речовин. Потік енергії в біосфері.

, води, фосфору.

.

Класифікація екологічних чинників. Схема дії екологічних чинників.

Основні екосистеми світу.

Біогеоценоз, поняття і структура. Критерії біоценозу. Види структури біоценозу.

Трофічні ланцюги в екосистемах. Екологічні піраміди.

Поняття виду і популяції. Структура та характеристика популяції.

Форми організації популяцій. Форми біотичних відносин.

Екологічна ніша. Екологічна диверсифікація. Поняття сукцесії.

, екологічної кризи, екологічної катастрофи.

Класифікація забруднень за принципом перешкод, що заважають нормальному функціонуванню біосфери.

.

.

.

опади, смоги.

озонового шару.

.

вод.

.

грунту.

их ресурсів світу, України, Миколаївської області.

кції ґрунтів.

.

покриву. Меліорація.

Предмет, мета і завдання агроекології.

.

.

.

Принципи альтернативного землеробства. Поширення та перспективи розвитку у світі та в Україні.

Основні особливості напрямів землеробства: органічного, біологічного, біодинамічного, компромісного.

, екологічного. Особливості адаптивного рослинництва.

Суть природокористування. Принципи раціонального природокористування.

Класифікація природних ресурсів та природокористування.

Економіка природокористування, її основні завдання.

Економічний механізм управління природокористуванням.

.

Принцип їх розрахунку.

Основні показники, що використовуються для економічної оцінки природних ресурсів.

Екологічні стандарти і нормативи.

аудит.

Основні нормативно-правові акти в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Участь України в міжнародних організаціях та проектах з охорони навколишнього середовища.

ія сталого розвитку суспільства: головна ідея та принципи.

Індикатори сталого розвитку суспільства.

Проблеми сталого розвитку України.

Складові екологічної безпеки.

та її правове регулювання.

Можливості поліпшення екологічної обстановки в світі за рахунок використання генетично модифікованих рослин.

генетично модифікованих рослин.

.

.

 

 

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *